ریمل ضد آب چیست؛ ویژگی ها و عوارض
ریمل ضدآب چیست؟ویژگی هاوعوارض

ریمل جزءمحبوبترین محصولات آرایشی است.وخانم‌های زیادی شیفته ومجذوب آن هستند.چراکه باعث بلندجلوه کردن مژه وپرپشت نشان دادن آن میشود.به همین دلیل روزانه خانم‌های زیادی ازریمل استفاده میکنند.امااغلب باماندگاری پایین آن مشکل دارندز.یرابیشترریمل‌های معمولی درتماس باآب به راحتی پاک میشوندوچهره‌‌ی ماراسیاه میکنند.به همین دلیل پیشنهاد مااین است دربرخی شرایط مانندزمان شناو …ازریمل‌های ضدآب استفاده کنید، ریمل های ضدآب نسبت به ریملهامعمولی ماندگاری بسیاربالاتری دارند.به شکلی که درتماس باآب به سادگی پاک نمی‌شوند.ونیازبه پاک کننده‌های قویتری دارند.درادامه بیشترتوضیح خواهیم داد.که ریمل ضدآب چیست؟وویژگی های ریمل ضدآب وعوارض استفاده ازریمل ضدآب شرح خواهیم داد.لطفا درادامه‌ی این مقاله آیرین شاپ رادنبال کنید.تاباریمل ضدآب بیشترآشنا شوید.

مطالب مرتبط :ریمل یاماسکاراچیست؟

ویژگی های ریمل ضد آب
ویژگی های ریمل ضد آب

ویژگی های ریمل ضدآب:

همه ی مامیدانیم که ریمل ضدآب باریمل معمولی تفاوت زیادی دارد.ازاین رومیتوان گفت که ریمل ضدآب دارای ویژگی‌های منحصربه فرددارد.که آن متفاوت ترجلوه میدهد.حال مامیخواهیم درادامه بیشترراجب ویژگی‌هاوخصوصیات های ریمل ضدآب حرف بزنیم:

مشاهده ریمل

  • ریمل ماندگاری بالایی دارد:

همه‌ی مازمانی که ازریمل معمولی استفاده کرده‌ایم.متوجه شده‌ایم که ریملمان دراثراشک یاعرق که میتوان گفت بسیارریزوجزئی هستند.به راحتی پاک شده وجلوه‌ی آرایشمان راکاملا به هم ریخته است.اماریمل های ضدآب به این شکل عمل نمی کنند.ودوام بالایی دارند.ودراثرتماس باآب پاک نمی‌شوند.چراکه درفرمولاسیون آنهاازآب استفاده نشده است.

  • ریمل به سختی پاک میشود:

ریمل‌های معمولی درتماس باکوچکترین قطرات آب به راحتی پاک شده وپخش میشوند.اماریمل های ضدآب نه تنهاباآب پاک نمی‌شوند.بلکه حتی به کمک شویننده‌هاوپاک کننده‌ آرایشی نیزبسیارسخت پاک می شوند.به همین دلیل می توان گفت که ماندگاری ریمل ضدآب بسیاربالااست وبه سختی میتوان آن راپاک کرد.

  • ریمل برپایه‌ی روغن فرمولاسیون شده است:

همانطورکه قبلاً گفتیم برخلاف ریمل‌های معمولی،ریمل های ضدآب برپایه‌ی آب فرمولاسیون نشده اند.وحتی ممکن است درفرمولاسیون آن ازآب استفاده هم نشود.شایان ذکراست که ریمل های ضدآب رابرپایه‌ی روغن فرمولاسیون میکنند.واین باعث میشودکه ریمل درتماس باآب به سادگی پخش نشود.اماافرادی که مزه‌های چربی دارندممکن است متوجه پخش شدن ریمل اطراف چشمشان شوند.

مشاهده محصولات آرایش چشم 

ازکجابفهمیم ریمل ضدآب است؟

همانطورکه میدانیدبرندهای زیادی ریمل تولیدمیکنند.ودراکثرفروشگاه‌های لوازم آرایشی هم نسخه‌ی معمولی ریمل وجوددارد.وهم ریمل ضدآب حال اولین روشی که میتوان ازطریق آن ریمل ضدآب راتشخیص داد.این است که نوشته‌های روی بسته‌ی ریمل رابخوانیدومتوجه شوید.که ریمل ضدآب است.یاخیرحال اگرریمل راخریداری کردیدولی ازضدآب بودن آن مطمئن نبودید.وخواستیدروش دیگری راامتحان کنید.تاخیالتان ازبابت ضدآب بودن ریملتان راحت شودکافی است که مقداری ازریمل رابه مژه‌هایتان بزنید.وآن رادرتماس باآب قراردهید.وسعی کنیدکه ریمل راباآب پاک کنیداگرریمل پاک شد.مشخص می‌شودکه ریمل معمولی است.امااگر ریمل پاک نشد.وهمان حالت اولیه خودراحفظ کرد.یعنی ریملتان ضدآب است به همین دلیل دربرابرآب مقاومت میکند.وپاک نمیشود.

مطالب مرتبط : راهنمای خرید ریمل اصل

 

از کجا بفهمیم ریمل ضد آب است؟
از کجا بفهمیم ریمل ضد آب است؟

عوارض استفاده ازریمل ضدآب:

احتمالا همه ی شماریمل های ضدآب رابه ریمل های معمولی ترجیع دهید.چراکه ریمل ضدآب ماندگاری بیشتردارد.امامطمئنااگرازعوارض استفاده ازریمل ضدآب خبردارشوید.قطعاتصمیمات عوض میشود.چراکه ریمل های ضدآب دارای مقدارزیادی موادنگهدارنده ورنگی است.که به خودی خودباعث التهاب چشم وایجادحساسیت درآن میشوند.ازطرفی دیگرریمل های برپایه‌ی روغن به مرورزمان مژه‌هاراخشک وشکننده میکنند.وآن حالت طراوت وشادابی راازمژه می گیرند.همچنین مشکل دیگری که ریمل های ضدآب ایجادمیکنند.این است که به دلیل ماندگاری بالای آن ممکن است.درزمان پاک کردن آنهاتعدادزیادی ازمژه هاریزش کنند.ویابشکنند.همچنین مقداری ازریمل نیزواردچشم میشود.وبه آن آسیب میزند.به همین دلیل توصیه‌ی مابه شمااین است.که برای استفاده روزانه ازریمل ضدآب استفاده نکنید.وفقط درشرایط خاص ازاین محصول استفاده کنید.

مطالب مرتبط : تفاوت ریمل اسنس صورتی ومشکی

مشاهده خط چشم 

ریمل ضدآب راچگونه پاک کنیم؟

همانطورکه قبلاً گفتیم پاک کردن ریمل ضدآب بسیارسخت است.به شکلی که توسط آب ویاپاک کننده‌های ضعیف به آسانی پاک نمیشود.ازاین روتوصیه‌ی ما به شمااین است.که ریمل ضدآب خودراحتماباپاک کننده‌های آرایشی پاک کنید.برای این کارتنهاکافی است.که مقداری ازپاک کننده‌ی آرایشی خودرابه یک پد آرایشی بزنید.سپس پدرابه دقت برروی چشم خودبکشید.وسعی کنیدکه ریمل ضدآبتان رابه مرورپاک کنید.توجه داشته باشیداین کاررابادقت زیادی انجام دهید تاهمه‌ی ریمل پاک شود.وحتی مقدارجزئی ازریمل هم برروی آن باقی نماند.چراکه باقی ماندن یک ذره ازریمل ضدآب برروی مژه ممکن است.آسیب زیادی به آن وارد کند.همچنین درشرایطی که خواب آلودهستید.ومیخواهیدبلافاصله به رختخواب بروید.بااین تصورکه تنهاآرایش کم وجزئی است.خودراگول نزنیدوحتماقبل ازخواب ریمل ضدآب راپاک کنید.وهرگزاجازه ندهیدکه تاصبح فرداروی مژه باقی بماند.

ریمل ضد آب را چگونه پاک کنیم؟
ریمل ضد آب را چگونه پاک کنیم؟

 

مشاهده سایه چشم

نکته پایانی:

ما دراین مقاله سعی داشتیم.که ریمل ضدآب رابه طورکلی به شمامعرفی کنیم.وبه شمابگوییم که چطوربفهمیدریمل ضدآب است.وویژگی های ریمل ضدآب وعوارض استفاده ازریمل ضدآب راشرح دادیم.تاباریمل ضدآب بیشترآشناشوید.حال انتخاب باشمااست.اماپیشنهادمابه شمااین است.که اگرمژه‌های خودرادوست داریدومیخواهیدطراوت وشادابی آنهاحفظ شودازریمل ضدآب استفاده نکنید.

Summary
ریمل ضد آب چیست ⚡️ عوارض استفاده از ریمل ضدآب | ویژگی های ریمل ضد آب
Article Name
ریمل ضد آب چیست ⚡️ عوارض استفاده از ریمل ضدآب | ویژگی های ریمل ضد آب
Description
ریمل ضد آب چیست؟ ویژگی های ریمل ضد آب چیست؟ عوارض استفاده از ریمل ضدآب چیست؟ لطفا در ادامه‌ی این مقاله ما را دنبال کنید تا با ریمل ضد آب بیشتر آشنا شوید.
Author
Publisher Name
آیرین شاپ
Publisher Logo